Välkommen till PIM

PIM är ett nytt ramverk för en innovativ och långsiktig Place Branding. Det är skapat av Tendensor i samverkan med över 60 varumärkesbyggare i nordiska kommuner och regioner.

PIM är fritt att använda för alla som vill och ett nätverk av användare växer fram. Tendensor erbjuder en rad utbildningar och tjänster för dig som vill använda PIM på din hemmaplan. Välkommen att lära känna PIM och känn dig fri att anpassa till just dina förutsättningar.

 

Per Ekman
VD & processledare
Tendensor AB

Varför PIM?

PIM är skapat utifrån lärdomar som dragits av team som arbetar med platsens varumärkesbyggande i de nordiska länderna. Hinder och framgångsfaktorer har kartlagts noga.

En tydlig slutsats kan dras; Place Branding ses idag som ett viktigt verktyg för att driva förändring och för att bygga förtroendefulla relationer till platsens olika målgrupper – inte minst medborgare. Men många upplever svårigheter att involvera platsens aktörer och att hålla ihop varumärkesbyggandet över tiden.

PIM är byggt för utifrån dessa insikter. Modellen omfamnar idén om Place Branding som drivkraft för platsutveckling och den tar fasta på behovet av att kunna involvera ett ekosystem av aktörer.

Projektet Nordic Lights

PIM är baserat på slutsatserna från Tendensors projekt Nordic Lights (2019-2020) som involverade 17 nordiska kommuner och regioner. Målet med projektet var att visa vägen för framtidens Place Branding i de nordiska länderna, i tider av innovation och förändring.

Att leda PIM

För att lyckas med PIM behöver platsens aktörer axla tre roller; partnerskap, team och master. På så sätt kan varumärkesbyggandet ges full kraft och det kan hållas samman över tiden. De tre rollerna kan skapas oavsett hur platsen är organiserad idag.

Navet är PIM-teamet. Ett tvärfunktionellt team som behärskar de tre förmågorna tänka-känna-göra och som bidrar med varumärkesstöd till ledare och team i alla sektorer. Teamet ges legitimitet och resurser av PIM-partnerskapet.

På så sätt kan en varumärkesorientering skapas i hela platsens ekosystem av aktörer. Synsättet ersätter idén om att förpassa Place Branding till en enskild aktör, till exempel ett destinationsbolag.

Image alt

PIM-partnerskapet

En allians av intressenter som sätter övergripande mål och säkrar ett långsiktigt engagemang.

Image alt

PIM-teamet

Ett tvärfunktionellt team som fungerar som navet i PIM. Stödjer ledare och team med insikter och verktyg.

Image alt

PIM Master

PIM Master leder PIM-teamet och skapar tillit och engagemang för platsens varumärke hos aktörerna.

Fullständiga rollbeskrivningar och praktiska verktyg finns i PIM-handboken.

Tre förmågor i PIM

I PIM lyfter vi fram tänka, känna och göra som basen för ett snabbrörligt och samtidigt uthålligt varumärkesbyggande. Platsens aktörer behöver investera i de tre förmågorna och lära av sina insatser över tiden.

PIM-teamet kan behöva samarbeta med andra team och experter för att fullt ut bemästra de tre förmågorna. Teamet kan både behöva agera proaktivt (ta initiativ) samt behöva fånga oförutsedda möjligheter som uppstår.

Genom förmågan Göra säkerställer PIM att Place Branding också har inverkan på faktisk platsutveckling (place making) och att innovation ges en tydlig roll i varumärkesbyggandet.

TÄNKA

Att på djupet förstå målgruppen, platsen och omvärlden och omvandla insikterna till handling.

KÄNNA

Att levandegöra varumärket i platsens kommunikation med medborgare och andra målgrupper.

GÖRA

Att forma platsupplevelsen i linje med varumärkets löften och i takt med en föränderlig värld.

En lång rad verktyg inom Tänka, Känna och Göra presenteras i PIM-handboken.

PIM Brand Identity

Ett starkt varumärkesbyggande tar sin början i en tydlig insikt om platsens unika kvaliteter. PIM Brand Identity är ett stöd för att forma en särskiljande varumärkesplattform som kan understödja såväl platsutveckling som kommunikation.

En viktig roll spelar De fem dimensionerna som tillsammans lägger grunden för ett förändringsdrivande och samtidigt autentiskt platsvarumärke. Modellen är särskilt utvecklat för nordiska platsvarumärken.

Genom arbetssättet Upptäck-Definiera-Uttryck kan platsvarumärket förstärkas över tiden och insikter som görs kan tas väl om hand.

 • Dåtid-Nutid-Framtid

  Var kommer vi ifrån? Vilken framtid vill vi forma?

 • Platsens globala bidrag

  Vad är vår roll i världen? Hur bidrar vi till den globala gemenskapen?

 • Värderingar för en mänsklig värld

  Vilka värderingar står vi för? Hur visar vi det i praktiken?

 • Platsens kultur och livsstil

  Vad präglar platsens lokala kultur? Vilken livsstilar attraheras av platsen?

 • Ett autentiskt uttryck

  Vad kännetecknar känslan av platsen? Hur uttrycker vi den på ett öppet och ärligt sätt?

Om Tendensor

Tendensor är ett företag som är specialiserat på platsers utveckling och attraktivitet. Vi ser platser som ekosystem av aktörer som kan agera i samhandling. Kunderna representerar allt från regioner och kommuner till innovationsmiljöer och fastighetsbolag. I Sverige och i andra länder.

Sedan 10 år tillbaka arrangerar Tendensor regelbundet innovationsprojekt för att forma morgondagens verktyg för platsutvecklare (ledare och team). Mest kända är Talent Attraction Management (TAM) och Business Attraction Management (BAM) (Nordic Place Academy) som idag används både i Sverige och internationellt. PIM är den senaste verktygslådan i familjen.

 

Per Ekman

VD & processledare Tendensor
Linkedin

Per är VD och grundare på Tendensor. Han fungerar som föreläsare, projektledare och rådgivare i ämnen som rör platsutveckling, varumärkesbyggande och attraktivitet.

2003 grundade han Tendensor och har sedan dess lett en lång rad uppdrag och processer runt om i landet. Per är tvåbarnsfar, bor i Kalmar och brinner för långresor, storstäder och Triathlon.